Politika podjetja

Politika vodenja podjetja združuje kakovost, ravnanje z okoljem ter varstvo in zdravje pri delu.

Ker menimo, da je kakovost za naše kupce najpomembnejša, se je vodstvo odločilo razviti, uvesti in vzdrževati sistem vodenja kakovosti v skladu z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2015. Z doslednim spoštovanjem postopkov sistema vodenja kakovosti in z uvajanjem stalnih izboljšav želimo dvigniti zadovoljstvo strank in zaposlenih. Hkrati težimo tudi k vzpostavitvi partnerskega odnosa z dobavitelji in trajnostnemu razvoju podjetja ter skrbi za okolje.

Vodstvo in vsi zaposleni se zavezujemo za dosledno izpolnjevanje zahtev in pričakovanj kupcev, zakonskih zahtev, nenehnega izboljševanja proizvodov, procesov in uspešnosti sistema vodenja kakovosti.

Z namenom, da lahko uresničimo to zavezo, smo v napore za doseganje kakovosti vključili vse zaposlene. Zainteresirani javnosti je politika vodenja dostopna na spletni strani podjetja.

V podjetju Megras se zavedamo pomembnosti ravnanja z okoljem, ter varstva in zdravja pri delu, zato:

- spremljamo in upoštevamo vse zahteve zavezujoče zakonodaje na področju okolja ter varnosti in zdravja zaposlenih,
- uvajamo nove tehnologije in moderno opremo v skladu z načeli varstva okolja za zmanjšanje vseh emisij in boljših delovnih pogojev,
- skrbimo za preprečevanje in zmanjšanje negativnih vplivov naše dejavnosti na okolje,
- pri porabi vseh surovin in energentov iščemo možnosti za čim boljše izkoristke, tako na ekonomskem kot okoljskem področju,
- ustrezno ravnamo z odpadki, spremljamo in merimo emisije snovi v zraku ter hrup,
- usposabljamo in izobražujemo vse zaposlene za varno delo, ter posodabljamo Izjavo o oceni tveganja,
- izvajamo preventivne in obdobne zdravstvene preglede, ter zagotavljamo osebno varovalno opremo in sredstva,
- usposabljamo in dvigujemo zavest vseh sodelavcev o pomembnosti varnosti in zdravja pri delu.

Potrebe, zahteve in pričakovanja naših kupcev, dobaviteljev in zaposlenih bomo skušali razumeti z odprto komunikacijo. Spodbujali bomo izboljšave, procese izboljševali z nenehnim usposabljanjem osebja, z uvajanjem novih rešitev in tehnologij, ter z merjenjem doseženih rezultatov.

SLOGAN

»Kakovost je naša prednost«.

VIZIJA

Postali bomo prepoznaven in poslovno uspešen dobavitelj prirobnic na trgih Evrope in širše. Lokalno pa zanesljiv partner za izvajanje različnih storitev mehanske obdelave kovin in storitev prevozov s Hiabi.

POSLANSTVO

Kupcem ponujamo strokovno, hitro, zanesljivo in stroškovno sprejemljivo oskrbo.

Vaš zanesljiv partner